Friday, 17 November 2017

Mates: xogos en liña


XOGOS EN LIÑA
4º de primaria

ONLINE GAMES
4th grade


Preme no debuxo e atoparás varios xogos en liña.

Click on the picture above to enter several online game.Preme no debuxo e atoparás un xogo en liña.

Click on the picture above to enter an online game.

Aprende xogando (exercicios).

Learn by playing (exercises).


Aprende as tablas de multiplicar cantando.

Learn the multiplication tables by singing.


Wednesday, 15 November 2017

Como se fai un comic


Facendo cómics
4º PRIMARIA

Drawing comics
4th Grade


The benefits of comics in education.

Fai a túa propia banda deseñada, non esquezas usar o bocadillo axeitado para escribir os diálogos do cómic.

Draw your own comic, don't forget using the correct text balloon to write the dialogues.

Os cómics ou banda deseñada son un medio excelente para informar sobre calquer tema dunha forma humorística e interesante. O uso da banda deseñada na aula pode ser unha das cousas máis orixinais que podemos ofrecer para axudar a expandir as experiencias de aprendizaxe dos nosos alumnos/as. Podemos atopar unha gran variedade de formatos que poden ser aproveitados en diferentes áreas curriculares.

Cando os mestres buscamos ampliar a gama de actividades, sobre todo para "tocar" todas as intelixencias múltiples (Gardner), dámonos conta de que os cómics son a plataforma axeitada para os alumnos chamados "visuais" (un dos tipos de estilos de aprendizaxe).
A banda deseñada pode ser graduada e adaptada para ser usada en calquer nivel escolar.

This week, we have been learning how to do comics. Comics are a great way to communicate any facts in a humorous and interesting way. Using comics in the classroom may be one of the more original things we can do to help broaden the learning experiences of our students. We can find a great variety of formats which can be taken advantage in different curricular areas.

When teachers look for additional range of activities, above all to "touch" all the multiple intelligences (Gardner) , we notice that comics are the proper platform for "visual learners"(one of the learning styles) .
Comics can be adjusted and adapted to be used in any grade.


TERMINOLOXÍA NOS CÓMICS

COMICS TERMINOLOGY


TIPOS DE BOCADILLOS

DIFFERENT TYPES OF TEXT BALLOONS
O MARCO DAS VIÑETAS

STRIP CARTOON FRAME
4th GRADE


JIM DAVIS
Friday, 10 November 2017

Día do magosto e peón


4º de primaria
DÍA DO MAGOSTO

4th grade
CHESTNUT FESTIVAL


4º de primaria
COUSAS DO COLE

4th grade
SCHOOL STUFF


4º de primaria
O COLE MOLA!

4th grade
SCHOOL IS COOL!!!


Os nenos e nenas de 4º de primaria amósannos parte do seu traballo no cole ata estas datas.

Our students in 4th grade, show us part of their work at school so far.


Wednesday, 1 November 2017

O olfato


O SENTIDO DO OLFATO
4º de primaria

THE SENSE OF SMELL
4th grade


Preme no debuxo e atoparás un xogo en liña.

Click on the picture above to enter an online game.Monday, 30 October 2017

Análise de Oracións

ANÁLISE DE ORACIÓNS
4º PRIMARA

SENTENCE ANALYSIS
4th Grade

Explicación xeral sobre a análise de oracións (suxeito e predicado).
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about sentence analysis (subject and predicate).
These videos provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

Suma: Propiedade conmutativa e asociativa


PROPIEDADES CONMUTATIVA Y ASOCIATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The commutative and associative properties of addition
4th grade

Primeiro deberías recordar que quere dicir "CONMUTAR" e "ASOCIAR" (como o fixemos na clase). Unha vez que teñas claro o que estas palabras queren dicir entenderás moito mellor estes conceptos matemáticos.

First of all you should remember what conmuting and associating mean (just as we did at class). Once you make them clear, you will understand much better these two math concepts.


PROPIEDADE CONMUTATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The commutative property of addition
4th grade


PROPIEDADE ASOCIATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The associative property of addition
4th grade


Thursday, 26 October 2017

Sentido do Gusto


O SENTIDO DO GUSTO
4º de primaria

THE SENSE OF TASTE
4th grade

Explicación xeral sobre o sentido do gusto.
Estes videos recollen unha introdución básica sobre este tema.

General explanation about "the sense of taste".
These videos provide a step-by-step introduction about this topic.