Wednesday, 30 October 2019

Fuzz Bugs and Monsters


Unit 2
FUZZ BUGS AND OTHER MONSTERS
5th year Infant Education

Unit 2
BICHOS PELUXES E OUTROS MONSTRUOS
5º EDUCACIÓN INFANTIL
(4 ANOS)


ONLINE GAME


Clic on the picture above. Then sort, count and play with some online monsters.

Preme no debuxo. Despois clasifica, conta e fai un exercicio en liña xogando cuns monstruos.


VIDEOS

These videos can help us learn more about colours in English.

Estes videos axúdannos a aprender as cores en inglés.


Worksheet


Around halloween (Samhain) , we are going to play with these funny fuzz bugs. They will teach us not only about colour, but also counting and sorting in English.
We will use this worksheet to materialize what we have learnt throughout this lesson on a sheet of paper and in this way to take it home and show it to our family.

Polo Samaín , imos xogar con estes divertidos bichos en forma de peluxes. Ensinarannos, non só sobre a cor, senón tamén a contar e a clasificar en inglés.
Empregaremos esta ficha para materializar o aprendido ao longo desta lección nunha folla de papel e deste xeito poder levala a casa e amosala á nosa familia.


ONLINE GAME


Clic on the picture above and play with some online monsters.

Preme no debuxo para facer un exercicio en liña xogando cuns monstruos.


Friday, 25 October 2019

Object Pronouns


OBJECT PRONOUNS
(4th, 5th and 6th grade)

PRONOMES OBXECTO
(4º, 5º e 6º primaria)


We use these videos to learn about the object pronouns in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre os pronomes obxecto en inglés.


Thursday, 24 October 2019

What can you do?


WHAT CAN YOU DO?
(4th, 5th and 6th grade)

Que sabes facer?
(4º, 5º e 6º primaria)


We use these videos to learn about "can" and "can't" to talk about someone's skill or general abilities.

Usamos estes vídeos para aprender sobre "can" e "can't" para expresar a habilidade que ten alguén ou habilidades xerais.


Thursday, 17 October 2019

Doing the Chores


HOUSEHOLD CHORES
(6th grade)

TAREFAS DA CASA
(6º primaria)We use these videos to learn about the household chores in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre as tarefas da casa en inglés.


ONLINE EXERCISES.

EXERCICIOS EN LIÑA.


Clic on the pictures above to solve some online exercise.

Preme nos debuxos para facer exercicios en liña.


Tuesday, 15 October 2019

Third person singular


SIMPLE PRESENT
(4th, 5th and 6th grade)

PRESENTE SIMPLE
(4º, 5º e 6º primaria)
Clic on the picture above to learn more about this tense.

Preme no debuxo para aprender algo máis sobre este tempo verbal..