Monday, 20 January 2020

Adjectives: Comparatives and superlatives


COMPARATIVES AND SUPERLATIVES IN ENGLISH
(5th and 6th grade)

COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS (INGLÉS)
(5º e 6º primaria)


COMPARATIVE
as....as


COMPARATIVE
-er...than /more...than


SUPERLATIVES

We use these videos to learn about comparatives and superlatives in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre os comparativos e superlativos en inglés.


WORKSHEETS


Monday, 13 January 2020

Means of transport


MEANS OF TRANSPORT IN ENGLISH
(4th, 5th and 6th grade)

MEDIOS DE TRANSPORTE (INGLÉS)
(4º, 5º e 6º primaria)


MEANS OF TRANSPORT
VIDEOS


PREPOSITIONS: ON, IN, BY
VIDEOS

We use these videos to learn about the means of transport in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre os medios de transporte en inglés.


Friday, 10 January 2020

Characters in Alice's adventures


CHARACTERS IN ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND
PRIMARY

PERSONAXES EN ALICIA NO PAIS DAS MARABILLAS
PRIMARIA


VIDEOS WITH THE CHARACTERS

The Cheshire Cat Tweedles Queen of Hearts Mad Hatter

The Dormouse The white rabbit The March Hare Main characters

We use these videos to learn about the characters in 'Alice's adventures in Wonderland'.

Utilizamos estes vídeo para aprender os personaxes en "Alicia no país das marabillas".THE FILM

An old film based on 'Alice's adventures in Wonderland'.

Unha antiga película baseada en "Alicia no país das marabillas".


Monday, 16 December 2019

Christmas '19: Hello song


HELLO SONG:
INFANT EDUCATION
4th, 5th AND 6th YEAR

HELLO SONG:
4º, 5º, 6º EDUCACIÓN INFANTIL


VIDEO

We use this video to learn how to say hello to the main Christmas characters.

Utilizamos este vídeo para aprender a saudar aos personaxes principais do Nadal.

REINDEER SNOWMAN SANTA PRESENT XMAS TREE

Friday, 13 December 2019

Christmas '19: Xmas Traditions


CHRISTMAS '19
(4th, 5th and 6th grade)

NADAL '19
(4º, 5º e 6º primaria)


VIDEOS


We use these videos to learn about Christmas vocabulary and traditions in The UK and The USA.

Usamos estes vídeos para aprender sobre vocabulario e tradicións en The UK and The USA.


WORKSHEETS


Wednesday, 13 November 2019

English Plurals


PLURALS IN ENGLISH
(4th, 5th and 6th grade)

FORMACIÓN DO PLURAL (INGLÉS)
(4º, 5º e 6º primaria)


VIDEOS

We use these videos to learn about plural formation in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre a formación do plural en inglés.


Wednesday, 30 October 2019

Fuzz Bugs and Monsters


Unit 2
FUZZ BUGS AND OTHER MONSTERS
5th year Infant Education

Unit 2
BICHOS PELUXES E OUTROS MONSTRUOS
5º EDUCACIÓN INFANTIL
(4 ANOS)


ONLINE GAME


Clic on the picture above. Then sort, count and play with some online monsters.

Preme no debuxo. Despois clasifica, conta e fai un exercicio en liña xogando cuns monstruos.


VIDEOS

These videos can help us learn more about colours in English.

Estes videos axúdannos a aprender as cores en inglés.


Worksheet


Around halloween (Samhain) , we are going to play with these funny fuzz bugs. They will teach us not only about colour, but also counting and sorting in English.
We will use this worksheet to materialize what we have learnt throughout this lesson on a sheet of paper and in this way to take it home and show it to our family.

Polo Samaín , imos xogar con estes divertidos bichos en forma de peluxes. Ensinarannos, non só sobre a cor, senón tamén a contar e a clasificar en inglés.
Empregaremos esta ficha para materializar o aprendido ao longo desta lección nunha folla de papel e deste xeito poder levala a casa e amosala á nosa familia.


ONLINE GAME


Clic on the picture above and play with some online monsters.

Preme no debuxo para facer un exercicio en liña xogando cuns monstruos.