Friday, 29 April 2016

BOTÓN: Escenógraf@s e "Castro"

Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil


Hoxe tivemos que decidir como construír a "Castro", o gato, que é un dos personaxes da nosa Ópera...e este foi o resultado.

This morning we have had to decide how to make "Castro", the cat, one of the characters in our Opera...and this was the result.


Thursday, 28 April 2016

Shapes in my hand: The making of

SHAPES IN MY HAND
6th & 5th Graders
ARTS & CRAFTS
1st unit (3rd term)


This activity has been designed to learn on warm and cool colours, but we have left the imagination fly freely, so that each student can let his/her creativity design some original and very personal drawings.

Esta actividade foi deseñada para traballar cores quentes e frías, pero nós deixamos á nosa imaxinación voar libremente, de xeito que cada alumn@ poida permitir a súa creatividade deseñar uns debuxos orixinais e persoais

Mise en place

Our unit in a nutshell

Assessment sheet

Bulletin board


SHAPES IN MY HAND
6th Graders
ARTS & CRAFTS
1st unit (3rd term)

SHAPES IN MY HAND
5th Graders
ARTS & CRAFTS
1st unit (3rd term)

In this unit, we have used a compass (the technical drawing instrument) to draw circles, then we have traced one of our hand on them, after that we have used watercolour pencils to decorate the picture according to the model.

Nesta unidade, usamos un compás (o instrumento de debuxo técnico) para debuxar círculos, despois tivemos que trazar a nosa man sobre eles, logo desto utilizamos lapis acuarelables para decorar as imaxes segundo o modelo.


You can see other proposals below.
(There are not errors in Art)


BOTÓN: Escenógraf@s e as pedras

Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil


Necesitamos algunhas pedras para o noso decorado...e así é como decidimos facelas.

We need some stones for our stage set ... and that is how we have decided to make them.


Wednesday, 27 April 2016

BOTÓN: Problemas no decorado

Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil


Esta mañá tivemos un problema cando lle demos a volta ao noso decorado principal.

This morning we have had a little problem on turning over our main stage decoration.


PARTS OF THE BODY: Speaking & listening

PARTS OF THE BODY
6th year Infant Education
1st Unit (3rd Term)

ASSESSMENT: Speaking&listening

Students need to be involved in meaningful, personally relevant experiential tasks in order to internalize the language learned. This kind of games are the key to the development of a primary way of communication.
With this type of crafts like "The Cheshire Cat", we are trying to create a positive and motivational feedback which should be used to develop a community of self-confident, risk-taking language users and learners.

@s alumn@s teñen que estar implicados en tarefas experimentais e de relevancia persoalmente significativa para cada un de eles, a fin de internalizar a linguaxe aprendida. Este tipo de xogos son a clave para o desenvolvemento dunha forma de comunicación primaria.
Con este tipo de manualidades como "O Gato de Cheshire", estamos intentando crear unha retroalimentación positiva e motivadora que debe ser usada para desenvolver unha comunidade de usuari@s da lingua con suficiente confianza en eles mesmos, que non teñan medo a asumir riscos na linguaxe oral tanto como usuarios do idioma e tamén como alumn@s da mesma.

PURPOSEFUL AND MEANINGFUL LANGUAJE

The daily routines of a ESL Kindergarten classroom are ideal to building the language foundation in our class. Through calendar routines and interactions, the "The word of the day"", rhymes, chants and songs, ESL pupils will develop a common vocabulary and set of structures useful in this setting. Nevertheless, these kids need more than patterned language and routines. They need to experience situations where they will take risks with language and interact with others to collaborate on meaningful and purposeful tasks. With support, they will learn the language as they play, talk, and think together. Such a rich, play-based kindergarten environment supports oral language and a primary communicative development as well as the growth of creativity, problem-solving, and social interaction.

FINALIDADE E SIGNIFICADO DA LINGUA

As rutinas diarias dunha clase de inglés en infantil son ideais para a construción dos fundamentos da lingua. A través de rutinas de calendario e interaccións, a "palabra do día", rimas, cancións e música, @s alumno@s de "ESL" desenvolverán un vocabulario común e un conxunto de estruturas útiles neste escenario. Con todo, est@s nen@s necesitan máis que a linguaxe estandarizada e rutinas. Precisan probar situacións en que eles van asumir riscos coa linguaxe e interactuar con outr@s compañeir@s para colaborar en tarefas significativas e con un claro propósito. Con apoio, van aprender a lingua como un xogo, falando e pensando xunt@s. Este ambiente de infantil baseado no xogo apoia a linguaxe oral para o desenvolvemento dunha comunicación primaria, así como o crecemento da creatividade, resolución de problemas, e interacción social.


Tuesday, 26 April 2016

Body Parts: Game

PARTS OF THE BODY
6th year Infant Education
1st Unit (3rd Term)


BODY PARTS: ESL Vocabulary Memory Game.
Learn Body Parts Vocabulary with this ESL Memory Game (ear, eyes, mouth, nose, hand, head etc.) . This game is also excellent for Vocabulary Teaching and Practice. ESL Learners and Teachers can use it to review English vocabulary or simply practice these words. This memory games has audio, images and text which makes it possible to practice spelling, reading, listening and word recognition. It is great for beginner and elementary ESL Lesson Plans.

BODY PARTS: ESL Vocabulary Memory Game.
Podes aprender as partes do corpo en inglés usando este "memory" (ear, eyes, mouth, nose, hand, head etc.) este xogo tamén é excelente para @s profes que estén ensinando este vocabulario. @s profes e alumn@s do inglés como segunda língua poden usalo para revisar o vocabulario básico ou simplemente para practicar estas palabras. Este xogo ten audio, imaxes e texto o que fai posible practicar o xeito en como as palabras se escriben, se len ca posibilidade de escoitar a palabra ao mesmo tempo. Está pensado para un nivel de iniciación ou inglés básico e elemental.


Sunday, 24 April 2016

Feira da plantación '16: Chegou o día

FEIRA DA PLANTACIÓN
BOTÓN e CAZASOÑOS, COMPAÑÍAS DE ÓPERA

The market-fair of plants and flowers
BOTÓN and CAZASOÑOS, OPERA COMPANIES


San Sadurniño

Estes son algúns dos momentos que poidemos vivir xunto coas dúas Compañías de Ópera, BOTÓN e CAZASOÑOS, na Feira da Plantación de San Sadurniño esta mañá.
As dúas compañías de ópera montaron o seu posto para vender os seus produtos artesanais, alén de cuncas e camisetas cos dous logotipos das Compañías e, ademáis as plantas que VIVERGAL lles deu ás dúas Compañías e que, @s nen@s coa axuda dos pais e nais, prepararon para esta ocasión especial onde poden obter cartos, de forma de financiamento colectivo, para as súas óperas orixinais, actualmente en curso.

These are some of the moments that we could live along with the two Opera Companies, BOTÓN and CAZASOÑOS, in the fair of plants and flowers this morning in San Sadurniño .
The two Companies set up their stall to sell their handcrafts products, besides cups and t-shirts with both logos of the company and in addition the plants that VIVERGAL gave them to the two companies and which, the children with their parents' help, have prepared for this special occasion where they can get money, in a crowfunding way, for their original operas, currently in progress.