Thursday, 19 April 2018

Da emoción á aprendizaxeDa emocion á aprendizaxe
4º PRIMARIA

From emotion up to learning
4º GRADE

Vendo estas imáxenes, sobran as palabras. (As imaxes falan por si mesmas). Moitas grazas!

Seeing these images, they exceed the words (They speak for themselves). Thanks a bunch!


Monday, 16 April 2018

Recursos estilísticosRECURSOS ESTILÍSTICOS
4º PRIMARIA

STYLISTIC DEVICES
4th GRADEONOMATOPEYA

ONOMATOPOEIAExplicación xeral sobre algúns dos recursos estilísticos aprendidos ata agora. (Aliteración, onomatopeia símil e metáfora).

General explanation about stylistic devices learned so far.
(Alliteration, onomatopoeia simile and metaphor).Friday, 13 April 2018

Campos léxicosCAMPOS LÉXICOS
4º PRIMARIA

LEXICAL FIELD
4º GRADE

Explicación xeral sobre campo léxico e a diferencia con campo semántico.

General explanation about lexical and semantic fields.Poderías axudar a Gaturro a facer un campo léxico sobre as TICs?

Can you help Gaturro write a lexical field about ICTs?Pronombres personalesPRONOMBRES PERSONALES
4º PRIMARIA

PERSONAL PRONOUNS
4º GRADE

Explicación xeral sobre pronomes persoais.
Este video recolle unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual do tema dos pronomes persoais en lingua castelá.

General explanation about personal pronouns.
This video on personal pronouns provides a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

¿Cuáles de los pronombres de la viñeta de arriba son pronombres personales (pronombres sujeto)?

Which of the former pronouns are personal pronouns (subject pronouns)?Friday, 6 April 2018

Prefixos e Sufixos: Os nosos exemplosPREFIJOS Y SUFIJOS
4º PRIMARIA

PREFIXES AND SUFFIXES
4th Graders
Grazas ao sistema de prefixos e sufixos, pódense construír facilmente unha cantidade considerable de palabras. Cada raíz dunha palabra pode dar lugar a novas palabras, só combinando prefixos e sufixos.
Agora que aprendeches algúns prefixos e sufixos, podes crear novas palabras facilmente.

Thanks to the system of adding prefixes or suffixes to the words, it is easy to form a significantly larger number of words. Every word-stem can give rise to several new words, simply by combining different prefixes and suffixes.
Having learned some prefixes and suffixes it is easy to form new words.

Explicacións e xogos en liña

Explanations and online games


Prefixos e SufixosPREFIJOS Y SUFIJOS
4º PRIMARIA

PREFIXES AND SUFFIXES
4th Graders
VIDEOS EXPLICATIVOS


Grazas ao sistema de prefixos e sufixos, pódense construír facilmente unha cantidade considerable de palabras. Cada raíz dunha palabra pode dar lugar a novas palabras, só combinando prefixos e sufixos.
Agora que aprendeches algúns prefixos e sufixos, podes crear novas palabras facilmente.

Thanks to the system of adding prefixes or suffixes to the words, it is easy to form a significantly larger number of words. Every word-stem can give rise to several new words, simply by combining different prefixes and suffixes.
Having learned some prefixes and suffixes it is easy to form new words.

SUFIXOS REFERIDOS A PROFESIÓNS
4º PRIMARIASUFIXOS REFERIDOS A PROFESIÓNS, LUGARES E INSTRUMENTOS
4º PRIMARIA

SUFIXOS QUE FORMAN ANTÓNIMOS
4º PRIMARIA

SUFIXOS DE NEGACIÓN E INSTRUMENTOS
4º PRIMARIAOS NOSOS EXEMPLOS

OUR EXAMPLES