Tuesday, 28 February 2017

Mates: Divisiones


AS DIVISIÓNS
PRIMARIA

DIVISION
PRIMARY

Explicación xeral sobre como se divide.
Este video recolle unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about how to teach division step by step.
This video provides a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.


Horas (Time). Online Games

Las horas
Primaria

Time
Primary


XOGOS EN LIÑA

ONLINE GAMES


Preme na imaxe superior para xogar

Click the above image to playPreme na imaxe superior para xogar

Click the above image to play


Wednesday, 22 February 2017

Aparato respiratorioSISTEMA RESPIRATORIO
6º PRIMARIA

Explicación xeral sobre o sistema respiratorio.
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about respiratory system.
These videos on breathing system provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

XOGOS EN LIÑA

ONLINE GAMES

Preme nas imaxes superiores para xogar

Click the above images to playMonday, 20 February 2017

HOUSE: Window and door

Maggie's house
Infant Education: 6th year
2nd Unit (2nd Term)


In this unit we are learning about houses. Do you remember Maggie?...This is her house.

Nesta unidade estamos aprendendo sobre casas. Recordas a Maggie?...Esta é a súa casa.

This is Maggie's house, but some of her things are gone, have disappeared. Can you help Maggie? Paste the 3 missing elements in the house. Then you can open the window and perhaps you can see your photo in it.

Esta é a casa de Maggie, pero algunhas das súas cousas xa non están, desapareceron. ¿Podes axudar a Maggie? Pega os tres elementos que faltan. Despois podes abrir a festra e quizais poidas ver a túa foto nela.Now ...Are you ready to sing along with Steve?

Agora ...¿Estades preparados para cantar con Steve?Build an online house.
Infant Education

Clic on the picture above and build an online house.


Sunday, 19 February 2017

Musical instruments: Resources


MUSICAL INSTRUMENTS:
Infant Education
5th YEAR

WORKSHEET:
WHO IS PLAYING MUSIC?


OUR UNIT IN A NUTSHELLThis funny video-tale is our starting point for this unit about musical instruments.

Este divertido video-conto é o noso punto de partida para esta unidade sobre os instrumentos musicais.


Clic on the image above to play a game

MUSICAL INSTRUMENTS: ESL Vocabulary Memory Game.
Learn Musical Instruments Vocabulary with this ESL Memory Game (violin, saxophone, guitar, piano, flute etc.) . This game is also excellent for Vocabulary Teaching and Practice. ESL Learners and Teachers can use it to review English vocabulary or simply practice these words. This memory games has audio, images and text which makes it possible to practice spelling, reading, listening and word recognition. It is great for beginner and elementary ESL Lesson Plans.

MUSICAL INSTRUMENTS: ESL Vocabulary Memory Game.
Podes aprender as partes do corpo en inglés usando este "memory" (violin, saxofón, guitarra, piano, flauta etc.) este xogo tamén é excelente para os profes que estén ensinando este vocabulario. os profes e alumnos/as do inglés como segunda língua poden usalo para revisar o vocabulario básico ou simplemente para practicar estas palabras. Este xogo ten audio, imaxes e texto o que fai posible practicar o xeito en como as palabras se escriben, se len ca posibilidade de escoitar a palabra ao mesmo tempo. Está pensado para un nivel de iniciación ou inglés básico e elemental.