Friday, 7 November 2014

Guy Fawkes '14 (CLIL): Designing

On the fifth of November my students had to design an activity to celebrate this special festivity in U.K. Previously we watched videos and learned some specific vocabulary around this topic. In the end, they had to prepare a brief presentation to explain their work.

O 5 de Novembro os meus estudantes tiveron que deseñar unha actividade para celebrar esta festividad do Reino Unido. Previamente miramos videos e aprendemos vocabulario específico sobre este tema. Ao final, @s nen@ prepararon unha presentación breve para explicar o seu traballo.

GUY FAWKES '14 (CLIL):
Our Unit in a nutshell

GUY FAWKES '14 (CLIL):
Assessment

Author: Playdough DreamsThursday, 6 November 2014

Halloween '14: Resources

UNIT 2 (PRESCHOOL): HALLOWEEN '14

HALLOWEEN '14:
Our Unit in a nutshell

HALLOWEEN '14:
Paste in the correct order according to the video

HALLOWEEN '14:
Can you perform the same actions?

HALLOWEEN '14:
Who is the witch?

HALLOWEEN '14:
This is my favourite pumpkin

HALLOWEEN '14:
Count and write how many...?

Author: Playdough Dreams


Wednesday, 5 November 2014

Halloween '14: Posters & Recipes


Guy Fawkes '14 (CLIL): Presentation

From this video we can see how to do a presentation around the topic of Guy Fawkes and The Bonfire Night.

Neste video aprendemos como facer unha presentación sobre "Guy Fawkes and The Bonfire Night".


Guy Fawkes '14 (CLIL): Explanation

From this video we can learn a little bit more about Guy Fawkes and the reason why "The Bonfire Night" is celebrated in U.K. on the 5th of November.

Neste video aprendemos un pouco máis sobre Guy Fawkes e a razón pola que se celebra no Reino Unido "A noite das fogueiras" o 5 de Novembro.


Halloween '14: Scary classes

Around Halloween time, these kids had to attend special scary classes to become witches and wizards.

Polo Samaín, estes rapaces e rapazas tiveron que asistir a clases de medo especiales para poder ser meigas e magos.

HALLOWEEN '14:
The Unit in a nutshell

Author: Playdough Dreams


Ladybug & the Shoemaker: Resources

UNIT 1 (PRESCHOOL): LADYBUG & THE SHOEMAKER

LADYBUG & THE SHOEMAKER:
Our Unit in a nutshell

LADYBUG & THE SHOEMAKER:
Laminated mats to use playdough on the numbers and dots

LADYBUG & THE SHOEMAKER:
- Trace on the circles
- Stand up & Sit down

LADYBUG & THE SHOEMAKER:
- I am a ladybug
- The enormous pineapple

LADYBUG & THE SHOEMAKER:
Design some special shoes for the ladybug

Author: Playdough Dreams


Tuesday, 4 November 2014

Ladybug & the Shoemaker: I love bugs

"I love bugs" is a very simple song with 4 basic words about the most common bugs that we could learn during this first term.

"I love bugs" é unha canción moi sinxela con 4 palabras básicas sobre os insectos máis comúns que puidemos aprender durante este primeiro trimestre.


Halloween '14: My favourite Pumpkin (R.T.)

At the end of the video the children sing along with the song "My favourite pumpkin".

Ó remate deste video os nen@s cantan a canción "My favourite pumpkin".

"Integrating movement and music" in the class not only gives the opportunity to reach those kinesthetic learners but also promotes a more meaningful learning. .
It is Important to have into account that this kinesthetic learning constructs memories connected to time, place and emotions.

"A integración de movemento e música" na clase non só dá a oportunidade de chegar a eses alumnos cinestésicos, senon que tamén promove unha aprendizaxe máis significativa.
É importante ter en conta que esta aprendizaxe cinestésica constrúe memorias ligadas ao tempo, lugar e emocións.Monday, 3 November 2014

Halloween '14: My favourite Pumpkin (G.T.)

At the end of the video the children sing along with the song "My favourite pumpkin".

Ó remate deste video os nen@s cantan a canción "My favourite pumpkin".

"Integrating movement and music" in the class not only gives the opportunity to reach those kinesthetic learners but also promotes a more meaningful learning. .
It is Important to have into account that this kinesthetic learning constructs memories connected to time, place and emotions.

"A integración de movemento e música" na clase non só dá a oportunidade de chegar a eses alumnos cinestésicos, senon que tamén promove unha aprendizaxe máis significativa.
É importante ter en conta que esta aprendizaxe cinestésica constrúe memorias ligadas ao tempo, lugar e emocións.Sunday, 2 November 2014

Halloween '14: My favourite Pumpkin

This is the song used to learn about Halloween.
"This is my favorite pumpkin" (Dream English Kids)

Esta é a canción que cantamos para aprender cousas sobre o Halloween.
"This is my favorite pumpkin" (Dream English Kids).