Monday, 30 October 2017

O clima


SOCIAIS
TEMPO E CLIMA
4º DE PRIMARIA


SOCIAL STUDIES
WEATHER AND CLIMATE
4th GRADERS


Explicación xeral sobre o tempo e clima.
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about weather and climate.
These videos provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

Análise de Oracións

ANÁLISE DE ORACIÓNS
4º PRIMARA

SENTENCE ANALYSIS
4th Grade

Explicación xeral sobre a análise de oracións (suxeito e predicado).
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about sentence analysis (subject and predicate).
These videos provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

Suma: Propiedade conmutativa e asociativa


PROPIEDADES CONMUTATIVA Y ASOCIATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The commutative and associative properties of addition
4th grade

Primeiro deberías recordar que quere dicir "CONMUTAR" e "ASOCIAR" (como o fixemos na clase). Unha vez que teñas claro o que estas palabras queren dicir entenderás moito mellor estes conceptos matemáticos.

First of all you should remember what conmuting and associating mean (just as we did at class). Once you make them clear, you will understand much better these two math concepts.


PROPIEDADE CONMUTATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The commutative property of addition
4th grade


PROPIEDADE ASOCIATIVA DE LA SUMA
4º de primaria

The associative property of addition
4th grade


Thursday, 26 October 2017

Sentido do Gusto


O SENTIDO DO GUSTO
4º de primaria

THE SENSE OF TASTE
4th grade

Explicación xeral sobre o sentido do gusto.
Estes videos recollen unha introdución básica sobre este tema.

General explanation about "the sense of taste".
These videos provide a step-by-step introduction about this topic.



L. Española (S.L.A.): Polisemia

POLISEMIA
4º PRIMARA

Polysemy (multiple meanings)
4th Grade

Explicación xeral sobre a polisemia.
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about Polysemy.
These videos provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

PARA SABER MÁIS

Expanded information

Explicación extra sobre homónimos e parónimos

Further information about homonyms and paronymies

Wednesday, 25 October 2017