Monday, 31 October 2016

Reinos seres vivos e células

CÉLULAS
6º PRIMARIA

CÉLULA VEGETAL

CÉLULA ANIMAL

REINOS SERES VIVOS
6º PRIMARIAPARAMECIUM>


AMEBA


VIDEOS E ANIMACIÓNS REAISPARAMECIUMEUGLENACLASIFICACIÓN SERES VIVOS

Halloween '16: Our Spooky Ghost

UNIT 2
GO AWAY!!!!
Infant Education


Mise en place

Material we have used:
- White paper napkins
- Green paper napkins
- A black marker pen
- Pieces of string or yarnThese days we have been learning a song about typical spooky and scary characters at Halloween time. The last day before our little fall break, we made a very spooky ghost to sing and dance the song we have learnt.

Estes días estivemos aprendendo unha canción con personaxes de medo típicos destas datas do Samaín. O último día antes das nosas pequenas vacacións de outono fixemos unha pantasma que da moito medo para cantar e bailar esta canción que aprendemos.

Maintaining kids' interest all along the whole lesson is sometimes a difficult task, but the song-based lesson is a motivating resource to engaged students. Music is not a very creative tool, we all have often used music in our lessons, I know, but it always works if we acompany it with other motivating techniques connected to the song and also regarding to the age and interests of our pupils.

Manter o interese dos nenos e nenas ao longo de toda a lección é unha tarefa difícil ás veces, pero a lección baseada na música é un recurso motivador para os alumnos implicados. A música non é unha ferramenta moi creativa, todos temos usado frecuentemente música nas nosas aulas, pero sempre funciona se nós a acompañamos con outras técnicas de motivación ligadas á música e tamén en relación á idade e intereses dos nosos alumnos.


Monday, 24 October 2016

Halloween '16: CharactersUNIT 2
Infant Education

Our unit in a nutshell

Who is your favourite character in Halloween? We are learning about them with this worksheet.
"Go away!"

Cal é o teu personaxe favorito do Samaín? Estamos aprendendo sobre eles con esta sinxela actividade.
"Go away!"

SPOOKY GHOST SCARY MONSTER SPOOKY VAMPIRE SCARY WITCHWednesday, 19 October 2016

Halloween SongWhich is your favourite character in this Halloween song? We can learn about them with this simple song.
"Go away!"
(Super Simple Songs)

Cal é o teu personaxe favorito do Samaín? Podemos aprender sobre eles con esta canción tan sinxela.
"Go away!"
(Super Simple Songs).


Thursday, 13 October 2016

Routines: Good-bye song


This is a very simple song to end our class or day with our youngest students.

Esta é unha sinxela canción para rematar as nosas clases cos nenos e nenas máis noviños.


Routines: Hello song


This is one of the songs we sing to start off our lesson. It is a fun and energetic song to talk about how we feel as we greet each other.

Esta é unha das cancións que cantamos para empezar a nosa clase. é unha canción divertida e chea de enerxía para decirnos "ola" e falar de como nos sentimos mentres nos saudamos uns aos outros.