Friday, 28 September 2018

LÓVA: (Nome da Compañía) PICLAS


"SANSALÓVA"
Esta mañá decidimos o nome da nosa Compañía de Ópera. Todos os nomes que dixemos tiñan escondidas grandes metáforas. Finalmente todos/as estivemos de acordo que o noso nome fose "PICLAS, Compañía de Ópera". Este represéntanos a todos/as nós e garda uns significados moi profundos dentro das súas dúas sílabas. Pouco a pouco irémolos sacando á luz.

"PROXECTO LÓVA"


Thursday, 27 September 2018

LÓVA: Profesións


"PROXECTO LÓVA"

Este curso "SANSALÓVA" estamos de aniversario, xa que cumprimos 5 anos desde que Ana V., Clara G. e Juan F. puxeran a andar as primeiras óperas do noso colexio. Dende aquela xa se crearon no colexio 9 Compañías de Ópera.
Esta é unha pequena mostra das distintas profesións nas nosas Compañías de Ópera, sempre, "orixinais".

REMAMOS? OLELÉ
Thursday, 20 September 2018

LÓVA: Os nosos obxectos


"PROXECTO LÓVA"

LÓVA:OS NOSOS OBXECTOS
5º PRIMARIA

LÓVA: OUR OBJECTS
5th GRADERSPENSAMENTO DIVERXENTE
Aprendendo a pensar

DIVERGENT THINKING
By learning to thinkEdixgal: Xa temos ordenadores


EDIXGAL:
5º PRIMARIA

EDIXGAL
5th GRADERS

Despois de limpar ben os nosos ordenadores xa están preparados para levar para a casa

After cleaning properly our computers, they are ready so that we take them home.Wednesday, 12 September 2018

Medo da aula Baleira


AULA BALEIRA:
5º PRIMARIA

EMPTY CLASSROOM
5th GRADERSEsta mañá cedo esperaba polos meus alumnos/as e a súa hora de entrada. Pensaba no nerviosos que estarían no seu primeiro día de colexio. Non podían nin siquera imaxinar que terían unha importante tarefa hoxe, xa que estaban a piques de atopar unha (case) aula baleira, sen pupitres nos que empezar unha clase típica...Tiñan unha importante misión que levar a cabo este primeiro día, esto era: decidir o xeito no que eles colocarían as súas cadeiras e pupitres, de calquera xeito que eles quixeran, para convertir a nosa aula nun lugar apropiado para o seu traballo. Finalmente decidiron establecer o seu espazo a modo de facilitar a aprendizaxe cooperativa, no senso de facer máis doado o seu traballo diario. Todos/as eles/elas estiveron involucrados nesta decisión, facendo que este primeiro quefacer chave se convertirse nun xogo.

PENSAMENTO DIVERXENTE
Aprendendo a pensar

Early this morning I was waiting for my students and their entry time. I thought about how nervous they could feel in this first day of school. They could not begin to guess They would have an important task to develop since they were about to find an (nearly) empty classroom, without any desks to start their regular classes...they had an important mission to develop this first day, this was: to decide the way they set their chairs and desks, whatever they fancy, was possible so as become our classroom in an appropriate place for their work. They finally decided to establish their room to facilitate the cooperative learning, in the sense of making daily work easier for them. All of them were involved in this decision, by turning this first key task in a game.

DIVERGENT THINKING
By learning to thinkSomeone has cleaned the class and painted the walls. ;)

(Good Witch of the North) (Ruby shoes)

LÓVA: Pensamento diverxente


LÓVA:PRIMEIRA SEMANA
5º PRIMARIA

LÓVA: FIRST THREE DAYS
5th GRADERS


Estes tres primeiros días de escola foron realmente emocionantes para todos pero tal vez, estes nenos e nenas de quinto de primaria o viviran de xeito máis intenso. Chegaron a unha aula escura que conseguiron alumear despois dun sinxelo reto para atoparse con algo inesperado que nos permitiu a expresión creativa. En LÓVA non hai respostas negativas...o pensamento diverxente é autónomo, promovido e valorado. Deste xeito esta semana conseguimos unha riqueza sen igual de pensamentos apoiados por todas as ideas que foron postas en común.
Aprendemos en forma de xogo, a axudarnos, atrevernos, afrontar os nosos pequenos medos...e a inventar un nome para un xogo: "Os faros inesperados"...sempre con razoada discrepancia e unha posición onde se argumenta de forma ben fundada...

E todo isto EN 3 DÍAS.

PENSAMENTO DIVERXENTE
Aprendendo a pensar

These three first days of school were really exciting for all of us; but, perhaps, these students in 5th grade lived more intensively the experience. They came to a darkroom and after a simple challenge, they managed to get the light, thus they met an unexpected object which allowed for creative expression. There are no negative answers in LÓVA...divergent and autonomous thinking is promoted and valued. In this sense, this first week, we generated an unparalleled richness of thoughts, set up by all these ideas which were shared and grouped together
The learning is in the form of games and these show how we can help us each other, how to take small risks fearlessly and carry them out...and even it allows us to make up a name for a game: "The Unexpected Beacons"... Always maintaining a reasoned discrepancy and well-founded arguments...

And all this happens in ONLY 3 DAYS.

DIVERGENT THINKING
By learning to think