Thursday, 30 November 2017

Propiedad distributiva de la multiplicación


Propiedad distributiva de la multiplicación
4º de primaria

Distributive property of multiplication
4th gradeAnimais híbridos: Descricións


DESCRICIÓNS DE ANIMAIS HÍBRIDOS
4º Primaria

DESCRIPTIONS OF HYBRID ANIMALS
4th Grade


Nik, autor de "Gaturro"Con estes videos podemos ver distintas habilidades que estes alumnos/as están a usar para completar o proxecto. As actividades están niveladas en diferentes categorías que inclúen: discusión, ensino recíproco, organizadores gráficos, redacción e resolución de problemas.
Cada categoría inclúe varias estruturas potenciais para acadar o desenvolvemento dunha tarefa de aprendizaxe cooperativa. Por exemplo, a categoría de resolución de problemas axuda a desenvolver habilidades estratéxicas e analíticas.

A aprendizaxe cooperativa implica a estruturación da aula en grupos pequenos que traballan de xeito que o éxito do grupo sexa dependente do éxito individual. Existen diferentes tipos de grupos para diferentes situacións, pero todos fan que os elementos chave queden equilibrados, cousa que fai distinguir a aprendizaxe cooperativa da aprendizaxe competitiva ou individualista.

• Os alumnos/as que participan na aprendizaxe cooperativa aprenden moito máis, recordan o que aprenderon por máis tempo e desenvolven mellores destrezas de pensamento crítico que nas clases tradicionais.
• Os alumno/as disfrutan máis da clase nunha aprendizaxe cooperativa que nas clases tradicionais.
• Os alumnos/as dirixen actividades que requiren traballo en equipo. A aprendizaxe cooperativa axuda aos alumnos/as a desenvolver as habilidades necesarias para traballar en proxectos con un pouco máis de complexidade nun tempo razoable.
• Os procesos de aprendizaxe cooperativa preparan aos alumnos/as para avaliar os resultados relacionados cas rúbricas.


From these videos we can see different skills that these students are using to complete the project. The parts are leveled in different Categories which include: discussion, reciprocal teaching, graphic organizers, writing and problem solving.
Each category includes a number of potential structures to guide the development of a cooperative learning exercise. For example, the category of problem-solving helps to develop strategic and analytical skills.


Cooperative Learning involves structuring classes around small groups that work together in such a way that each group member's success is dependent on the group's success. There are different kinds of groups for different situations, but they all balance some key elements that distinguish cooperative learning from competitive or individualistic learning.


• Students who engage in cooperative learning learn significantly more, remember it longer, and develop better critical-thinking skills than their counterparts in traditional lecture classes.
• Students enjoy cooperative learning more than traditional lecture classes, so they are more likely to attend classes and finish the course.
• Students are going to go on to jobs that require teamwork. Cooperative learning helps students develop the skills necessary to work on projects too difficult and complex for any one person to do in a reasonable amount of time.
• Cooperative learning processes prepare students to assess themselves in relation to a scale.Con este xogo en liña aprendemos vocabulario e estructuras relacionadas co tema das descricións.

With this online game we can learn some vocabulary and structures in relation to descriptions.

Friday, 17 November 2017

Mates: xogos en liña


XOGOS EN LIÑA
4º de primaria

ONLINE GAMES
4th grade


Preme no debuxo e atoparás varios xogos en liña.

Click on the picture above to enter several online game.Preme no debuxo e atoparás un xogo en liña.

Click on the picture above to enter an online game.


Aprende xogando (exercicios).

Learn by playing (exercises).

Actividade de Actiludis


Aprende as tablas de multiplicar cantando.

Learn the multiplication tables by singing.


Wednesday, 15 November 2017

Como se fai un comic


Facendo cómics
4º PRIMARIA

Drawing comics
4th Grade


The benefits of comics in education.

Fai a túa propia banda deseñada, non esquezas usar o bocadillo axeitado para escribir os diálogos do cómic.

Draw your own comic, don't forget using the correct text balloon to write the dialogues.

Os cómics ou banda deseñada son un medio excelente para informar sobre calquer tema dunha forma humorística e interesante. O uso da banda deseñada na aula pode ser unha das cousas máis orixinais que podemos ofrecer para axudar a expandir as experiencias de aprendizaxe dos nosos alumnos/as. Podemos atopar unha gran variedade de formatos que poden ser aproveitados en diferentes áreas curriculares.

Cando os mestres buscamos ampliar a gama de actividades, sobre todo para "tocar" todas as intelixencias múltiples (Gardner), dámonos conta de que os cómics son a plataforma axeitada para os alumnos chamados "visuais" (un dos tipos de estilos de aprendizaxe).
A banda deseñada pode ser graduada e adaptada para ser usada en calquer nivel escolar.

This week, we have been learning how to do comics. Comics are a great way to communicate any facts in a humorous and interesting way. Using comics in the classroom may be one of the more original things we can do to help broaden the learning experiences of our students. We can find a great variety of formats which can be taken advantage in different curricular areas.

When teachers look for additional range of activities, above all to "touch" all the multiple intelligences (Gardner) , we notice that comics are the proper platform for "visual learners"(one of the learning styles) .
Comics can be adjusted and adapted to be used in any grade.


TERMINOLOXÍA NOS CÓMICS

COMICS TERMINOLOGY


TIPOS DE BOCADILLOS

DIFFERENT TYPES OF TEXT BALLOONS
O MARCO DAS VIÑETAS

STRIP CARTOON FRAME
4th GRADE


JIM DAVIS
Friday, 10 November 2017

Día do magosto e peón


4º de primaria
DÍA DO MAGOSTO

4th grade
CHESTNUT FESTIVAL


4º de primaria
COUSAS DO COLE

4th grade
SCHOOL STUFF


4º de primaria
O COLE MOLA!

4th grade
SCHOOL IS COOL!!!


Os nenos e nenas de 4º de primaria amósannos parte do seu traballo no cole ata estas datas.

Our students in 4th grade, show us part of their work at school so far.