Wednesday, 29 March 2017

Easter '17: In the class (6th year I.E,)


Easter eggs
6th year Infant Education
(2nd Term)


These games helps us, not only contextualize this topic around Easter, but also we can get a more effective understanding of the language since it becomes useful and meaningful. We can see that all these kids are taking part in the game in some sense, some of them are intrigued or surprised, other are expressing their opinions or they are helping the classmate at the board, but all the pupils are amused with the activity, so we can claim that they are highly motivated. These kind of activities provide a relaxing atmosphere where the pupils can learn, understand and retain the target language in an easy way.

Estes xogos axudannos, non só a contextualizar este tema en torno da Pascua, senon que tamén podemos conseguir un entendemento máis eficaz da linguaxe, xa que esta se fai útil e significativa. Podemos ver que todos estes nenos/as están a participar no xogo dalgún xeito. Algúns deles están intrigados ou sorprendidos, outros están expresando as súas opinións ou están axudando ao compañeiro do encerado, pero todos os alumnos/as divértense coa actividade, polo que podemos afirmar que están altamente motivados. Estes tipos de actividades proporcionan unha atmósfera relaxante onde os alumnos/as poden aprender, entender e reter a lingua obxecto de aprendizaxe dun xeito moi doado.

Further information:
Why use games in learning English?Tuesday, 28 March 2017

Easter '17: In the class (5th year I.E.)


Easter eggs
5th year Infant Education
(2nd Term)

We take advantage of this activity not only to play this simple game, but also to assess the communicative competence through this speaking and listening activity.

Aproveitamos esta actividade, non só para xogar a este sinxelo xogo, senon tamén para avaliar a competencia comunicativa nos alumnos/as a través desta actividade de falar e escoitar.

This is a simple game from which we can notice the benefits of repetition which is an essential key to the physical development of a child’s brain. We are using a drilling technique used in the ESL classes for many years by placing emphasis on repeating structural patterns through oral practice (in this specific case, we are using typical simple easter vocabulary). Regarding to audio-lingual method approaches, drilling means listening to a model, provided by the teacher (or from other resources) and repeating what is heard in a controlled manner.
Our stuffy toy (Peter Cottontail) helps us, not only with repetitions, but also with a variety of forms by increasing the likelihood of reaching those children with different learning styles and by providing a more comprenhensive understanding of concepts. We are using our senses to gather information and then process it in our memory. This is an important dynamic and exploration stage where these pupils are processing information in a kinesthetic (or hands-on) way. They are learning by touching, but we are also using their sense of hearing (Auditory learners) and sight (visual learners) as a key tool for a global processing. So,in this simple drill for ESL kindergarten pupils, we get repetition in a variety of forms. In this way, the repetitions work together in company in a Kinesthetic, visual and auditory process.

Este é un sinxelo xogo a partires do cal podemos entender as vantaxes da repetición, que é esencialmente clave para o desenvolvemento físico do cerebro dun neno/a. Estamos a usar un exercicio con técnica de "drill" (repetición) usados ​​nas clases de ESL durante anos, poñendo énfase na repetición de patróns estructurais a través da práctica oral (neste caso concreto, estamos usando vocabulario sinxelo e típico da Pascua). Atendendo aos enfoques con métodos audiolinguais, os exercicios de "drilling" significan escoitar un modelo, proporcionado polo profesor (ou outros recursos) e repetir o que é escoitado dun xeito ou práctica controlada.
O noso xoguete de pelúcia (Peter Cottontail) axudanos, non só cas repeticións, senon tamén de outros moitos xeitos, aumentando a probabilidade de chegar a eses neno/as con diferentes estilos de aprendizaxe e que contén unha comprensión máis ampla dos conceptos. Utilizamos os nosos sentidos para recoller información e, a continuación, procesa-la na nosa memoria. Esta é unha importante etapa dinámica e de exploración onde estes alumnos/as están a procesar información dun xeito cinestésico (ou práctico). Están aprendendo tocando, pero tamén estamos a usar o seu sentido da audición (alumnos/as auditivos) e da vista (alumnos/as visuais) como unha ferramenta clave para unha transformación global. Así, neste sinxelo "drill" para alumnos/as de infantil do inglés como segunda lingua, temos a repetición nunha variedade de formas. Deste xeito, as repeticións traballan xuntas en compañía unhas das outras nun proceso cinestésico, visual e auditivo.

Further information:
Why use games in learning English?Monday, 27 March 2017

Wednesday, 22 March 2017

Easter '17: Resources


Easter eggs
6th and 5th year Infant Education
(2nd Term)


Videos

Songs


Online games

Design your own Easter eggs, then hide them wherever you wish and make an Easter egg hunt


Click the above image to play

Preme na imaxe superior para xogar


Click the above image to play

Preme na imaxe superior para xogar

LEARNING BY PLAYING ONLINE GAMES: OUR WORK


Worksheet

Traballo de aula

OUR UNIT IN A NUTSHELL