Friday, 18 December 2015

BOTÓN: As profesións


Por fin chegou o día
estas son as nosas profesións na nosa Ópera

Empezamos cunha maleta
chea de ilusións.

Todo estaba preparado.
Nós estabamos moi nerviosos.

Relacións Públicas
Necesitan unha libreta onde apuntar moitas cousas necesarias.

Lia e Laura.
Serán as nosas relacións públicas.

Os escritores.
Serán os encargados de imaxinar unha historia que nunca antes ninguén pensou.
Necesitan unha libreta e un lápiz para escribir esa historia.

Escritores:
Brais, Daniela, Bruno.

Figurinistas e Caracterización
Farán que @s interpretes saian ao escenario como é debido.

Figurinistas e Caracterización:
Aldara, Sofía, Eneko.

Documentalistas:
serán os encargados de levar a cabo as labouras de colocación e explicación do noso traballo ao longo do curso.

Documentalistas:
Brais e Carla.

Técnicos de iluminación:
Encargaranse de que as luces esten axustadas aos momentos da interpretación.

Técnicos de iluminación:
Gabriel, Iker e Noa.

Escenógrafos:
Terán que facer os decorados da nosa ópera.

Escenógrafos:
Rubén, Simón e Candela.

Intérpretes:
Terán que aprenderse o guión e as cancións para que todo o público poda disfrutar do traballo que todos fixemos cando eles saian a escea.

Intérpretes:
Nerea, Uxía, Aitor, Alex e Tania.

Músicos:
Serán os encargados de compoñer a música da nosa ópera.

Músicos:
Diego, Martín e Brais.

Directora de produción e director de escea:
Terán que comprobar en todo momento que todo está saindo ben e superar os retos e dificultades que se presenten día a día en calquera das outras profesións.

Directora:
Xulia

Director de escea:
Daniel

Botón, compañía de Ópera:
Unha gran maleta que empezou a viaxar en setembro.
Agora tod@s tedes que levar esta maleta na vosa viaxe.
boa sorte compañía Botón.


Monday, 14 December 2015

Christmas '15: Snowman Assessment

Infant Education: 6th year
3rd Unit

Getting students to discover and practice the connections between letters and the sounds they represent should be an important part of any English class routine since this is one of the four basic skills needed on learning a second language. The activities can be adjusted to meet and adapt to different levels.
We can learn simple words at the beginning and step by step we can introduce other words in a very meaningful learning.
It is very important that students in this age can have different sensory experiences, such as touching the items they are acquiring, or learn a group of words in a basic rhythm, since music sticks in our brains and in this way is much easier remember what they are learning.
We acquire vocabulary by means of a wide range of activities, one of which is the image and sound correspondence.
Actually, in this part of the worksheet, we do not need to read every letter of the word, but we just need to recognize some specific sounds in the word, in order to distinguish them from other sounds in other words.

Facer que @s alumn@s descubran e practiquen as conexións entre as letras e os sons que representan debe ser unha parte importante de calquera rutina da clase de Inglés xa que esta é unha das catro destrezas básicas necesarias cando aprendemos un segundo idioma. As actividades poden ser axustadas para atender e adaptarse a diferentes niveis.
Podemos aprender palabras simples ao principio, e paso a paso, podemos introducir outras palabras cunha aprendizaxe sempre moi significativa. É moi importante que @s alumn@s desta idade podan ter diferentes experiencias sensoriais, tal como tocar os elementos que están adquirindo, ou aprender un grupo de palabras en un ritmo básico, xa que a música pégase aos nosos cerebros e, deste xeito, é moito máis doado lembrar o que se está aprendendo.
Nós adquirimos o vocabulario por medio dunha gran variedade de actividades, unha delas é a imaxe e a correspondencia sonora.
En realidade, nesta parte da ficha, non se precisa ler cada letra da palabra, senon que só necesitamos recoñecer algúns sons específicos na palabra, a fin de discriminar-los doutros sons das outras palabras.


Monday, 7 December 2015

Christmas '15: Snowman Worksheet

Infant Education: 6th year
3rd Unit

This is our worksheet for our Xmas Unit.

Esta é a nosa ficha para a unidade sobre o nadal.


Christmas '15: Snowman Introduction

Infant Education: 6th year
3rd Unit

This is the introduction for our Xmas Unit.

Esta é a introdución sobre a nosa unidade sobre o nadal.


Thursday, 3 December 2015

Christmas '15: Paper Snowflakes

UNIT 3 (CLIL): Paper Snowflakes
5th Graders
Arts & Crafts

"Origami benefits"
Primary Education: Arts & Crafts

"Beneficios del Origami"
Educación primaria


UNIT 3 (CLIL): Paper Snowflakes
6th Graders
Arts & Crafts

Read further information about "Origami"