Wednesday, 25 May 2016

BOTÓN: Os ratos do noso cole


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
A Compañia visita os ratiños do laboratorio, xa que na súa Ópera tamén aparecen como elementos do decorado.

A Compañía de ópera BOTÓN visitou esta mañá o edificio de secundaria para poder sentir aos ratiños de cerca...Pero parece que medo non hai...

Botón, Opera Company have visited the Secondary building this morning in order to be able to feel the little mice up-close...But it seemed that this Company were not afraid of them...
SCHOOL SUPPLIES: Listening assessment

Maggie and Steve:
School supplies
Infant Education: 6th year
2nd Unit (3rd Term)


PEN ERASER PENCIL SHARPENER RULER
Find and circle these school supplies. 
Use green for the big ones and red for the small ones.

This is a kind of activity which works pretty well with any level of students.
There are different varieties of procedures, but we are going to develop the basic one with these very young learners.
It is also a good assessment tool to check the different strategies the pupils use to solve the task, since they not only have to recognize the proposed vocabulary, but also they need to control the degree of attencion span (the amount of concentrated time one can spend on a task without becoming distracted), which is required to follow basic instructions as they have to change the colour of the circle (big in green and small in red) depending on the size of the school supplies they are listening to.

Listening is one of the 4 skills that teachers must develop in our classes but we don't need to use formal listenings such as CDs or any other kind of materials from the internet, basic instructions in class can combine in a perfect way with other interactive elements to provide listening practice with the youngest pupils in our ESL classes.

Other listening activities

Este é un tipo de actividade que funciona moi ben con calquera nivel de estudantes.
Existen diferentes variedades de procedementos, pero estamos indo a desenvolver o básico con estes alumn@s de infantil.
Tamén é unha boa ferramenta de avaliación para comprobar as diferentes estratexias que @s nen@s utilizan para resolver a tarefa, xa que non só teñen que recoñecer o vocabulario proposto, senón que tamén precisan controlar o grao de atención (a cantidade de tempo concentrado que poden pasar nunha tarefa sen chegar a distraerse), o cal é necesario para seguir as instrucións xa que teñen que cambiar a cor do círculo (grande en verde e pequeno en vermella) dependendo do tamaño do material escolar que están a escoitar.

Escoitar é unha das 4 habilidades que os profesores debemos desenvolver nas nosas clases, pero non precisamos usar audicións formais, como CDs ou calquera outro tipo de materiais de internet, as instrucións básicas na clase poden combinar de forma perfecta con outras elementos interactivos para proporcionar a práctica da escoita cos alumnos/as máis novos nas nosas clases de ESL.

Tuesday, 24 May 2016

BOTÓN: Facendo un cartel


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Os documentalistas e relacións públicas elaboran un cartel.

A Compañía de ópera BOTÓN, xa está dando os últimos retoques do seu traballo. Todos están traballando moito estes días: os intérpretes, os directores, os guionistas, os documentalistas, os escenógrafos, as relacións públicas, os técnicos de iluminación, o equipo de caracterización,
Aquí podemos comprobar como as relacións públicas e documentalistas xunto con algúns colaboradores doutras profesións elaboran un cartel que terá que aparecer a modo de explicación nun momento da representación.

Actors, directors, script writers, editors, composers, set designers, public relations, lighting technicians and costume designers are about to put on the finishing touches of their work in the Opera Company.
These are the encounters with some of the artistic teams (public relations and set designers) this afternoon. From these videos we can see how our public relations and editors along with some supporters of other professions are producing a poster which will appear as an explanation at a specific point in the play.


Thursday, 12 May 2016

BOTÓN: Algunhas profesións


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Algunhas profesións.


BOTÓN: Últimos retoques


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Xa somos expertos nas nosas profesións.

A Compañía de ópera BOTÓN, xa está dando os últimos retoques do seu traballo. Todos están traballando moito estes días: os intérpretes, os directores, os guionistas, os documentalistas, os escenógrafos, as relacións públicas, os técnicos de iluminación, o equipo de caracterización,
Estes son os encontros con algúns dos equipos artísticos (relacións públicas e escenógrafos) esta tarde.

Actors, directors, script writers, editors, composers, set designers, public relations, lighting technicians and costume designers are about to put on the finishing touches of their work in the Opera Company.
These are the encounters with some of the artistic teams (public relations and set designers) this afternoon.


LÓVA: "Un Palacio Irreal"


Este é un video de outra Compañía de Ópera LÓVA.
Compañía de Teatro Inestable

This is a video about another LÓVA Opera Company.
Compañía de Teatro Inestable


SCHOOL SUPPLIES: Playdough Crafts

Maggie and Steve:
School supplies
Infant Education: 6th year
2nd Unit (3rd Term)


Now you can make these beautibul crafts by using playdough or plasticine.
Clic on the image above to see the video and you will be able to make the following things out of plasticine.

Agora podes facer estas bonitas manualidades de pasta de modelar ou plastilina.
Clica na foto de arriba para ver o video e poder facer os seguintes obxectos con plastilina.

PENCIL SCISSORS PENCILCASE ERASER