Monday, 29 February 2016

MAGGIE'S HOUSE: Cut out, paste and write

Maggie's house
Infant Education: 6th year
2nd Unit (2nd Term)


Today we have to see another kind of house. Do you remember Maggie?...This is her house.

Hoxe temos que ver outro tipo de casa. Recordas a Maggie?...Esta é a súa casa.


This is Maggie's house, but some of her things are gone, have disappeared. Can you help Maggie? Paste the 3 missing elements in the house. Then you can open the window and perhaps you can see your photo in it.

Esta é a casa de Maggie, pero algunhas das súas cousas xa non están, desapareceron. ¿Podes axudar a Maggie? Pega os tres elementos que faltan. Despois podes abrir a festra e quizais poidas ver a túa foto nela.

Now ...Are you ready to sing along with Steve?

Agora ...¿Estades preparados para cantar con Steve?


Friday, 26 February 2016

CONTOS CANTADOS (Sung tales)

4º DE INFANTIL
En la clase de la profe Cris


4º DE INFANTIL
Unha das actividades propostas dende a biblioteca escolar é que un membro das familias veña a contarnos un conto na hora da lectura, pero a mamá de Edel o fai dun xeito peculiar, aparte de contar o conto tamén trouxo a súa guitarra e nos "cantou o conto". Foi unha experiencia que nos deo unha oportunidade magnífica de unir dúas cousas que nos atraen de xeito significativo: os contos e a música.

4th year of Infant Education
One of the proposed activities from the school library is that a family member visits the school to tell a story at the reading time, but Edel's mom tells stories in a peculiar way, apart from telling stories, she brought her guitar and she "sang" us the tale. It was such an experience that it gave us a great opportunity to join two things which attract us significantly: the tales and the music.

GRACIAS VANESA


Monday, 22 February 2016

WINNIE'S HOUSE: Paste the stickers

Winnie's house
Infant Education: 6th year
2nd Unit (2nd Term)This is Winnie's house, but some of her things are gone, have disappeared. Can you spot the differences between the two pictures and find out three elements that are no longer in the picture below?

Esta é a casa de Winnie, pero algunhas das súas cousas xa non están, desapareceron. Podes identificar as diferenzas entre as dúas imaxes e descubrir que tres elementos xa non están na imaxe de abaixo?


If you have spotted the differences of the bathtub, the bed and the armchair, you're right.

Se te deches conta das diferenzas da bañeira, a cama e o sillón, estás no certo.

Now you have to replace Winnie's things in their proper room. To do this you have to use the stickers given for this purpose.

Agora tes que substituír as cousas de Winnie no seu debido lugar. Para iso tes que usar os adhesivos dados con este propósito.

Sticker play has all kinds of benefits!
Peeling and sticking stickers provides the youngest pupils with the opportunity to improve their fine motor skills. It can help develop finger and hand dexterity, and strengthen the pincer grasp. Positing the sticker where they want on the paper is a fun exercise in hand eye coordination and spatial reasoning.
These skills are essential for everyday living such as getting dressed, eating, writing and using a computer.
Creating colorful scenes with stickers can be exciting and rewarding.
Encouraging and sharing in this experience is an excellent way to connect with our younger students!

O xogo de pegado de etiquetas ten todo tipo de beneficios!
Pelar e pegar adhesivos ofrece @s alumn@s máis nov@s a oportunidade de mellorar as súas habilidades motoras finas. Pode axudar a desenvolver a destreza manual e dixital, e fortalecer o movemento de pinza dos dedos. A colocación do adhesivo onde queren no papel é un exercicio divertido da coordinación óculo-manual e razoamento espacial.
Estas habilidades son esenciais para a vida diaria, como vestirse, comer, escribir e utilizar un ordenador.
Crear escenas de cores con adhesivos pode ser emocionante e gratificante.
Fomentar e compartir esta experiencia é unha excelente forma de conectarse c@s nos@s alumn@s máis nov@s!
These are the transparent labels I have used to desing and develop this worksheet.

Estas son as etiquetas transparentes que usei para deseñar e realizar esta ficha.


Thursday, 18 February 2016

BRAILLE: Visita de Silvia

SILVIA
Ex-alumna volve á escola para ensinarnos cousas moi importantes
Arts & Crafts/LÓVA
Silvia La máquina Perkins Pablo practica con el bastón canadiense
Silvia e a roupa O cine e a televisión Como superar a incompresión de algúns

GRAZAS SILVIA
Seguro que non imos esquecer todo o que aprendimos de ti, da túa forza e capacidade de superación.

"ONCE"


Wednesday, 17 February 2016

TOYS: Resources

TOYS
Infant Education: 6th year
1st Unit (2nd Term)


TOYS
Our unit in a nutshell

TOYS
1st WORKSHEET

TOYS
Attention to diversity

Maggie threw a lot of toys onto the floor and now the room is a mess.
Our work is count all the toys in the room.

Maggie tirou un montón de xoguetes ao chan e agora a habitación está toda estrada.
O noso traballo é contar todos os xoguetes que hai tirados pola habitación.

TOYS
2nd WORKSHEET

Maggie threw a lot of toys onto the floor and now the room is a mess. Our work is to help her put in order all the toys in the room, but beware! We need to follow the same pattern such as it is displayed in the first part of the bookcase.

Maggie lanzou unha morea de xoguetes ao chan e agora o cuarto é unha desorde. O noso traballo é axuda-la a poñer en orde todos os xoguetes do cuarto, pero coidado! Necesitamos seguir o mesmo patrón tal e como aparece na primeira parte da andel.

TOYS
Attention to diversity

TOYS
ASSESSMENT GAMETHE BOOKCASE
Maggie has thrown many toys everywhere and now we have to help her place them in the bookcase.
First of all, one of the pupils has to place the toys in the bookcase then he/she will have to tell another classmate this placement.
Both bookcases will have to be the same in the end.


THE BOOKCASE
Maggie lanzou moitos xoguetes por todas partes e agora temos que axudala a poñer-los no andel.
Primeiro, un de vós ten que poñer os xoguetes no andel despois de isto ten que dicir a outr@ compañeir@ esta colocación.
Ambas andeis teñen que estar colocadas do mensmo xeito ao final.TOYS
In order to develop this unit we have seen the video from ""WOWENGLISH"" titled:"DANGEROUS TOYS"


WINNIE'S HOUSE: Vocabulary

Winnie's house
Infant Education: 6th year
2nd Unit (2nd Term)


This video shows the vocabulary necessary introduced in the video-tale about Winnie's house.
We don't need to learn all the words presented in it, just a few of them in relation to the furniture in the house.
Although we can revise some other words which we have learnt in other units.
This video can be used as a "pre-viewing activity" and also as a "post-viewing one", depending on the needs and the moment in the teaching-learning process.

Este vídeo mostra o vocabulario necesario introducido no vídeo-conto sobre a casa de Winnie.
Non necesitamos aprender todas as palabras que aparecen nel, só algunhas delas con respecto ao mobiliario da casa.
Aínda que podemos revisar algunhas outras palabras que aprendemos noutras unidades.
Este vídeo pode ser usado como unha actividade pre-video e tamén como unha de post-video, dependendo das necesidades e do momento no proceso de ensino-aprendizaxe.


WINNIE'S HOUSE: Video-tale

Winnie's house
Infant Education: 6th year
2nd Unit (2nd Term)


This funny video-tale is our starting point for this unit about the house.
We have met a funny witch called "Winnie" who owns a very furry sleepy black cat with green eyes .

Este divertido video-conto é o noso punto de partida para esta unidade sobre a casa.
Coñecemos a unha meiga moi divertida chamada "Winnie" que posúe un gato negro moi peludo e sonolento de ollos verdes.


Thursday, 11 February 2016

BOTÓN: Fichas dun dominó

Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil


Unha das dinamizacións que se fan como parte das actividades que implican a creación dunha ópera é a do "dominó".
Podemos sacar moitas ideas, deste xogo aparentemente sinxelo, onde nos convertemos por un instante en fichas de dominó.
As metáforas que resultan deste xogo son moi enriquecedor para a compañía.

One of dinamizations that become as part of the activities involving the creation of an opera is the "domino".
We can take lots of ideas from this seemingly simple game, in which, we become for a moment in DOMINOES.
The metaphors that result from this game are very enriching for the company.


Thursday, 4 February 2016

BOTÓN: Visita ao Castelo de Moeche

BOTÓN, Compañía de ópera.
Un castelo é onde Botón, compañía de ópera, vai situar o seu argumento.


Cando facemos proxectos sobre castelos, sempre visitamos o Castelo de Moeche, xa que non está lonxe da nosa escola.

BOTÓN, Opera Company.
A castle is the place where BOTÓN, opera company, is going to settle its plot. When we do projects about castles, we always visit "Moeche Castle", since it is not far away from our school.