Tuesday, 4 February 2020

CLIL: Paper circuits


Paper Circuit Card with LED Light
(6th grade)

Circuitos de papel con led
(6º primaria)

Cover page


Paper circuits
more resources


General explanation about electricity and electrical circuits . These videos provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

Explicación xeral sobre a electricidade e circuitos eléctricos.Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.


No comments:

Post a comment